Subvenció PAM 2023

20/03/2023

Subvenció PAM 2023

Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí 
Municipi: Arbolí 
Concepte: Despeses corrents 
Número d'expedient: 8004330008-2022-0021929 
Pressupost Elegible: 25.000,00 euros 
% concedit: 100,00% 
Import concedit: 25.000,00 euros 
Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-46223-01 

Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí 
Municipi: Arbolí 
Concepte: Condicionament instal·lacions tractament aigües residuals 
Número d'expedient: 8004330008-2022-0022582 
Pressupost Elegible: 27.725,13 euros 
% concedit: 95,00% 
Import concedit: 26.338,87 euros 
Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-76223-01 

Beneficiari: Ajuntament d' Arbolí 
Municipi: Arbolí 
Concepte: Recollida aigües pluvials en el C Finestretes 
Número d'expedient: 8004330008-2022-0022581 
Pressupost Elegible: 14.673,72 euros 
% concedit: 95,00% 
Import concedit: 13.940,03 euros 
Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-76223-01